Przedmiot: Kształcenie ustawiczne

Forma zajęć: wykład

Liczba godzin: 15

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną