Cele kursu:

  • zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zasadami i aktualnymi przepisami w zakresie stosowania technologii informacyjnych,
  • ukształtowanie u studentów praktycznych umiejętności sprawnego posługiwania się współczesnymi narzędziami informatycznymi,
  • ukształtowanie u studentów umiejętności pozyskiwania, przetwarzania i upowszechniania informacji,
  • ukształtowanie u studentów wrażliwości na postępowanie z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony własności intelektualnej.