Przedmiot: Podstawy pedagogiki społecznej

Forma zajęć: ćwiczenia

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Liczba godzin: 30

Termin zajęć: czwartek, 13.30-15.00

Prowadzący: Marcin Olejniczak